Skip to main content

Perspectiefonderzoek

Kernvragen

 • hoe hebben de winst en de cashflow zich de afgelopen jaren ontwikkeld?
 • beginnen leveranciers te klagen over te late betalingen?
 • voor hoeveel maanden heeft u nog voldoende liquide middelen bij de huidige gang van zaken?
 • zijn de winstmakers en de verliesgevende activiteiten duidelijk in beeld?
 • wanneer lopen belangrijke financieringen af?
 • hoe zeker is verlenging van die kredieten?
 • op welke parameters beoordeelt de bank uw bedrijf?
 • heeft u doorgerekend wat de impact van een hoger rentepercentage is?
 • waar zit verbeterpotentieel voor de korte termijn?
 • is dit bedrijf op de lange termijn levensvatbaar?

Aanleiding

Sommige organisaties komen na een kortere of langere periode van slechte resultaten onontkoombaar voor de vraag te staan: “Kan dit bedrijf nog overleven?” Deze indringende vraag kan gesteld worden door de Raad van Commissarissen, de bank, de ondernemingsraad, de aandeelhouders en natuurlijk ook door het management. Het is dan zaak op snelle, gestructureerde en objectieve wijze te bepalen voor welke onderdelen van de organisatie en onder welke voorwaarden er zicht op een succesvolle toekomst is.

Visie

Als het twee voor twaalf is, moet er snel duidelijkheid komen over de mogelijkheden om te overleven. Wij gaan er vanuit dat een organisatie na een perspectiefonderzoek één kans krijgt. Dat heeft vaak tot gevolg dat er geen tijd is voor geleidelijke verbeteringen en de onderneming zich moet concentreren op de meest kansrijke activiteiten. Daarbij is het van groot belang om vanuit het marktperspectief de samenhang van de bedrijfsactiviteiten te beoordelen, zodat men ook in afgeslankte vorm de juiste toegevoegde waarde kan bieden.

Ruime ervaring

Concrete projecten

Enkele concrete voorbeelden van projecten op dit gebied:
 • perspectiefonderzoek fabrikant betonproducten
 • perspectief onderzoek grafisch bedrijf
 • perspectiefonderzoek fabrikant installatiemateriaal

Tijd voor een goed gesprek?