Skip to main content

Kostenstructuur

Kernvragen

  • op welke producten en diensten wordt de winst gemaakt? Op welke producten en diensten maken we verlies?
  • hoe zal de nettomarge zich bij ongewijzigd beleid gaan ontwikkelen?
  • waar ligt het breakevenpunt eigenlijk? Kan dat nog met 25% verlaagd worden?
  • wat zijn de effecten van hogere grondstofkosten in onze business?
  • wat zijn de effecten van een hogere rente en lagere kredietverlening op onze business?
  • zijn de kosten van ondersteunende afdelingen goed toegerekend?

Aanleiding

In vrijwel alle branches neemt de kostendruk toe. Steeds professionelere inkopers zijn door de toenemende transparantie steeds beter geïnformeerd over prijzen van producten en diensten. De recente recessie heeft het kostenbewustzijn nog eens versterkt. Veel ondernemers zijn daarom continue gespitst op verlaging van de kosten. Verlaging van het breakevenpunt om winstgevend te kunnen blijven opereren op lagere activiteitenniveaus is ook een veel voorkomende reden om de kostenstructuur te onderzoeken. De recessie heeft immers geleerd dat ondernemers rekening moeten houden met grote plotselinge vraaguitval. Een andere belangrijke externe aanleiding om de kostenstructuur te analyseren is de afweging om een onderdeel zelf te blijven produceren of uit te besteden. Er kunnen ook interne aanleidingen zijn om de kostenstructuur nader te bestuderen, bijvoorbeeld wanneer er doorlopende conflicten zijn tussen afdelingen over de toerekening van opbrengsten en kosten. Steeds meer bedrijven zien de winstgevendheid van belangrijke activiteiten dalen. Zij moeten op zoek naar een nieuw verdienmodel. Inzicht in de kosten van deelactiviteiten is dan essentieel voor het maken van de juiste keuzen. Zonder dit inzicht loop je het risico dat je steeds meer verlies gaat maken als je harder gaat werken.

Visie

De meeste ondernemingen zijn actief in verschillende activiteiten. In veel gevallen weet men wel wat men aan het eind van het jaar verdiend heeft, maar niet wat de kosten en winstgevendheid van verschillende activiteiten zijn. We hebben het dan niet alleen over de brutomarge (het verschil tussen inkoop- en verkoopprijs), maar ook over alle directe en indirecte kosten die u moet maken om de verschillende producten verkocht te krijgen. Als je deze duidelijkheid niet hebt, kun je ook niet bepalen of je op de goede weg zit. Als je meer gaat doen met activiteiten waar je verlies op maakt, dan ga je steeds harder werken voor een steeds slechter resultaat. Soms kun je beter kiezen om een paar activiteiten die geen winst opleveren gewoon af te stoten en je te concentreren op de zaken die wel iets opleveren. Eenvoudige benchmarks spelen daarbij zeer belangrijke rol. Het is natuurlijk prima om te weten dat de eigen marge x% is, maar als die van de concurrentie twee maal zo hoog is, is de kans groot dat de concurrentiestrijd op termijn toch wordt verloren. Tot slot moet de kostenstructuur regelmatig worden beoordeeld. Veel kostenposten hebben de neiging om langzaam maar zeker te stijgen. Een procentje hier, een procentje daar, maar ongemerkt stijgen de kosten over de gehele linie.

Ruime ervaring

Concrete projecten

Enkele concrete voorbeelden van projecten op dit gebied:
  • onderzoek integrale kosten uitzendkrachten en contract bepaalde tijd (activity based costing)
  • onderzoek kostentoerekening secretariaat branchevereniging
  • benchmarking autodealerholding
  • bijdrage-analyse metaalbedrijf

Tijd voor een goed gesprek?