Skip to main content

Boeken

Wij publiceerden onze visie in de volgende boeken:

Flexibiliteit: een kwestie van organiseren

Samen met Tènce! Uitzendbureau en haar klanten hebben we nagedacht over de toekomst van flexibiliteit. Tijdens de bijeenkomsten heeft de volgende vraag centraal gestaan: ”Hoe ontwikkelt zich de behoefte aan flexibiliteit?” Op basis van deskresearch en eerdere ervaringen zijn de belangrijkste discussiethema’s vastgesteld:

  • de huidige en toekomstige behoefte aan flexibiliteit,
  • het toekomstige aanbod aan gekwalificeerd personeel
  • de mogelijkheden om groei en flexibiliteit te combineren in de arbeidsmarkt van de komende jaren
  • organisatorische aanpassingen om de flexibiliteit te vergroten
  • praktische barrières bij het vergroten van flexibiliteit en manieren om deze barrières te overwinnen.

Tijdens 4 inspirerende rondetafelgesprekken met managers/directeuren van 40 organisaties uit 11 verschillende branches zijn deze thema’s uitgediept. De deelnemers aan de bijeenkomsten waren enthousiast over de mogelijkheid om op deze manier ervaringen te delen en bij elkaar in de keuken te kijken. Er zijn grote verschillen tussen organisaties. Toch blijken er ook veel overeenkomsten in de problemen die men ervaart en de oplossingen die men kan kiezen. De belangrijkste conclusie van de bijeenkomsten is, dat flexibiliteit meer is dan het inschakelen van personeel met een ander arbeidscontract. Vergaande organisatorische oplossingen zijn nodig om meer flexibiliteit uit de vaste bezetting te halen en beter gebruik te maken van het beschikbare arbeidspotentieel via een flexibele schil van externen. De resultaten zijn vastgelegd in een laagdrempelig boekje met een luchtige vormgeving waarin strategische inzichten worden gecombineerd met praktische aanbevelingen. Het is geschreven vanuit het perspectief van de onderneming die producten of diensten levert in een netwerk van klanten, toeleveranciers en coproducenten. Wilt u deze publicatie bestellen? Klik dan hier.

Leven in structuren

 Boek Leven in structuren - verbeter uw organisatie

Ter gelegenheid van het emeritaat van prof.dr. D. Keuning (Vrije Universiteit Amsterdam) verscheen het liber amicorum Leven in structuren. In dit boek wordt de organisatiekunde vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Onder de titel Flexibele organisatie als strategische noodzaak gaan we in op de noodzaak voor organisaties om flexibeler te worden en de mogelijkheden om door een andere manier van functieverbijzondering en arbeidsdeling te komen tot een flexibeler organisatie. De wens tot flexibilisering staat vaak lijnrecht tegenover de trend tot bureaucratisering door toegenomen schaalgrootte en verantwoordingsdrang. Daarnaast vormen IT-systemen steeds meer een keurslijf dat flexibiliteit in de weg staat. Door te kiezen voor een modulaire organisatie kan een belangrijke verbetering van de flexibiliteit worden bereikt, maar dit vereist een aangepaste besturing. In sommige gevallen zal men daarom de onderdelen met een productfunctie willen scheiden van de delen met een capaciteitsfunctie. Dit boek kan worden besteld via de boekhandel.

Flexibele organisatie als strategische noodzaak, p224-31 in Leven in structuren, redactie: Marjo Dubbeldam, Wilfred Goedmakers en Miel Otto, Lenthe publishers, Amstelveen, oktober 2008 (ISBN 978 90 75458 50 3).

Op zoek naar nieuwe toegevoegde waarde - De directieagenda voor 2010

Boek over strategische uitdagingen

Bij onze opdrachtgevers zagen wij dat ondernemers steeds meer moeite hadden om omzetgroei te vertalen in een evenredige stijging van de winstgevendheid. Dat vormde de aanleiding voor een dieper en breder onderzoek naar de oorzaken hiervan en de mogelijkheden om de winstgevendheid te verbeteren. Ondernemers staan voor stevige uitdagingen in een wereld die steeds sneller verandert. In een breed opgezet onderzoek in verschillende branches hebben we die ontwikkelingen en hun gevolgen onderzocht. De resultaten van dit onderzoek hebben we samengevat in onze publicatie ´De directieagenda voor 2010: op zoek naar nieuwe toegevoegde waarde´. In deze publicatie hebben we de ontwikkelingen waarmee ondernemers geconfronteerd worden in perspectief geplaatst en geven we een aantal mogelijkheden om er mee om te gaan. ´Oude wapens´ moeten daarbij worden aangescherpt: de klassieke benaderingen van kostenbesparing, nichestrategie en fusie en overname bieden lang niet altijd soelaas. Om te overleven en te groeien moet de nadruk weer komen te liggen op het toevoegen van waarde. We beschrijven aan de hand van concrete voorbeelden uit de ondernemerspraktijk hoe waarde toegevoegd kan worden en welke uitdagingen dat voor organisaties met zich meebrengt. Wilt u deze publicatie bestellen? Klik dan hier. Een exemplaar kost € 14,10 excl. BTW of € 14,95 incl. BTW. De directieagenda voor 2010: Op zoek naar nieuwe toegevoegde waarde. Met een voorwoord van Pieter Winsemius. Eerste druk 2006 Tweede druk 2007 (ISBN-13: 978-90-811445-1-3)